18.8 C
Dubrovnik
Četvrtak, 5 listopada, 2023
NaslovnicaPolitikaDAN D Općinsko vijeće sutra odlučuje o budućnosti brze ceste, ali i...

DAN D Općinsko vijeće sutra odlučuje o budućnosti brze ceste, ali i cijele Župe dubrovačke. Vijećnici na najtežem ispitu do sada!

U četvrtak, 14. rujna, zadnjeg dana javne rasprave o Studiji o utjecaju na okoliš brze ceste Dubrovnik – Zračna luka, najavljeno je održavanje sjednice Općinskog vijeća Župe dubrovačke s početkom u 19 sati.

Nakon velikog otpora koji se stvorio među žiteljima Župe dubrovačke, te glasnog i argumentiranog negodovanja zbog predložene trase brze cesta koja bi uništila ovo područje, sutrašnja sjednica je veliki test za vijećnike koji će izglasati zaključke i trasirati budućnost svog kraja. Stoga će se s velikom pažnjom pratiti ruke aktualnih zastupnika župskog stanovništva, među kojima su: Marko Kriste (HDZ), predsjednik Općinskog vijeća, Nikša Arbanasin (HDZ), potpredsjednik Općinskog vijeća, Antun Bašić (ŽUPKA), Luka Rašica (ŽUPKA), Mateo Delić (HDZ), Blaženko Svaguša (ŽUPKA), Mario Grbić (ŽUPKA), Marita Tošić (HDZ), Miroslav Marić (HDZ), Antonio Vojvodić (HDZ), Luko Miloslavić (HDZ), Ivo Žeravica (DDS), Marko Miloslavić (ŽUPKA).

Dnevni red je sljedeći:

 1. Usvajanje zapisnika sa 16. sjednice Općinskog vijeća;
 2. Prijedlog Zaključka o davanju primjedbi na Studiju o utjecaju na okoliš ceste Dubrovnik – Zračna luka (Čilipi), a u sklopu Javne rasprave o istoj;
 3. Prijedlog Zaključka o potrebi izrade Idejnog rješenja, detaljne vizualizacije te dopune Studije utjecaja na okoliš i za dionicu – varijanta V2 (”gornja” varijanta iznad Postranja) ceste Dubrovnik – Zračna luka (Čilipi) kroz područje Općine Župa dubrovačka;
 4. Vijećnička pitanja

No, najveća oporbena stranka, Župka, će predložiti i nadopunu dnevnog reda. Tražit će da se na dnevni red uvrsti točka o njihovoj DEKLARACIJI koja u cijelosti odbija sporni projekt brze ceste, te da se o njoj izjasne svi općinski vijećnici.

Od vijećnika ŽUPKE, Marka Miloslavića doznajemo kako bi sutrašnjoj sjednici moglo prisustvovati jako puno ljudi iz Župe, u ulozi promatrača, budući je ovo tema koja je iznimno bitna i koja je izazvala veliki interes među stanovništvom. Također je dodao kako je u Općini izignoriran njihov prijedlog da se sjednica zbog toga održi u nekom većem prostoru za čiji bi najam oni izdvojili svoje vijećničke naknade.

Pa tako je sjednica ostala u Velikoj vijećnici zgrade Općine.

ŠTO PIŠE U DEKLARACIJI KOJU PREDLAŽE ŽUPKA

Planiranu izgradnju varijante V1b glavne trase brze ceste Osojnik – Zračna luka Čilipi i predloženih spojnih cesta, a koja bi trebala prolaziti sjeverozapadnim područjem Župe dubrovačke, dijelom Župskog polja od predjela Bjelopolje prema selu Baletići i preko ili u blizini izvora vode Žeginac, Brašina, Skoračica, Klanjevica, te preko ili u blizini kulturnih dobara i arheoloških zona: gomile Zavrte i Gaj pod Kovačevicom, Veliki Gradac, Gruda u Zagrudi, ostataka crkve Velike Gospe u Sabovini, ljetnikovca Giorgi-Bona u Čelopecima, ljetnikovac Resti-Ghetaldi u Mandaljeni, crkva sv. Spasa, Kostur sa pripadajućom antičkom komunikacijom, te Spilan, smatramo štetnom i neprihvatljivom za održivi razvoj, očuvanje izvora vode, kvalitetu života stanovništva Župe dubrovačke, te za zaštitu biljnih i životinjskih staništa, arheoloških zona, te kulturno-povijesne baštine.

Stoga, zbog opasnosti i ugroze koju planirana trasa predstavlja, pridružujemo se stavu stanovnika Župe dubrovačke koji se protive toj izgradnji i predlažemo da se naprijed navedeni sporni projekt odbije u cijelosti.

Usvajanje i provedba predložene deklaracije ne zahtjeva financijska sredstava iz proračuna Općine Župa dubrovačka

A OVO SU ZAKLJUČCI KOJE PREDLAŽE NAČELNIK OPĆINE SILVIO NARDELLI I HDZ

PRVI Z A K L J U Č A K

Općina Župa dubrovačka u Javnoj raspravi Studije o utjecaju na okoliš ceste Dubrovnik – Zračna luka (Čilipi) dostavlja sljedeće primjedbe i prijedloge: Primjedbe koje se odnose na trasu ”brze ceste”:

1. Za dionicu trase od planiranog izlaza iz tunela Parež (stacionaža 12+760,00 m) do ulaza u tunel Baletići (stacionaža 14+890,00 m) – dužina od cca 2 km, neophodno je izraditi novo tehničko rješenje te dionicu planirati ”na stupovima” (kao vijadukt). Izgradnja brze ceste na nasipima kako je to definirano kroz Idejno rješenje je neprihvatljiva u osnovnom jer bi župsko polje fizički podijelila na dva dijela. Utjecaj na okoliš i stanovništvo bio bi izrazito negativan jer bi se onemogućio pristup i korištenje obrađenih površina vrijednog obradivog tla. Nadalje, nasipima su prekinute nerazvrstane prometnice, poljski i protupožarni putevi te dio potoka i vododerina (ostavljena su samo 4 AB prolaza za potoke). Planiranjem ceste na stupovima tj. vijaduktima znatno bi se umanjili navedeni negativni utjecaji ceste na okoliš i stanovništvo.

2. Na čvoru Gajine (stacionaža 14+135,00 m do 14+845,00 m) uočeno je više problema. Za početak je svakako neophodno preispitati opravdanost izgradnje čvora Gajine koji zauzima površinu cca 1,5 – 2,0 ha. Sam čvor planiran je na visokim nasipima te usjecima koji su u blizini stambenih objekata. Nisu planirani AB prolazi za vododerine iz izvora Suđurac te s Baletića – koje se spajaju u Malu rijeku, kao ni AB prolazi za put niz Gajine na dva mjesta, niti za dva poljska puta iz Jevakovine u Jozef i Radovinu. Tehničko rješenje izgradnje čvora Gajine kombinacijom nasipa i usjeka predstavlja neprihvatljiv zahvat u prostoru i apsolutno smo protiv ovakvog rješenja. U slučaju izgradnje čvora Gajine (ali s kompletno drugačijim tehničkim rješenjem) obavezno je predvidjeti rekonstrukciju raskrižja DC8 i ŽC 6243, te osigurati izgradnju nogostupa.

3. Tunel Baletići (stacionaža 14+890,00 m do 15+410,00 m) – kroz Studiju nije obrađen utjecaj izgradnje planiranog tunela na izvore pitke vode Petrača, Skoraćica i Brašinska voda (bez obzira na udaljenost od oko 300 m od planirane trase, nužno je ispitati utjecaj na izvorišta obzirom da je planirana izgradnja tunela).

4. Od izlaska iz tunela Baletići (stacionaža 15+410,00 m) do čvora Soline (stacionaža 17+563,00 m) razmotriti mogućnost planiranja više tunela i vijadukata. Planiranjem drugačijih tehničkih rješenja (tunela/vijadukata) umanjio bi se problem negativnog utjecaja na krajobraz i kulturno-povijesnu baštinu. Iznad naselja Krstac, Klokurići, Zavrelje i Soline nalazi se veći broj sipina i točila što predstavlja stalnu opasnost od odronjavanja, stoga tražimo da se detaljno propišu mjere zaštite odnosno razmotriti i druga tehnička rješenja (tunel).

5. Izvor Klanjevica (stacionaža 15+650,00 m) je obrađen u Studiji, međutim obrađena je samo lokacija kaptaže izvora ispod Klukurića dok se sam izvor nalazi iznad kuće Mišić točno na trasi ceste.

6. Trasa planirane ceste iznad naselja Plat (ispod trafostanice Plat) prolazi u neposrednoj blizini izvora Vrbovnik (približna stacionaža 19+000,00 m) što nije obrađeno u Studiji, te je navedeno potrebno dopuniti.

7. Od stacionaže 17+000,00 m do stacionaže 21+000,00 m potrebno je preispitati mogućnost izdizanja trase sjevernije od postojeće (uključujući nova tehnička rješenja u vidu tunela i vijadukata) kako bi se u što većoj mjeri umanjio negativan utjecaj na okoliš i vizure koje su vidljive iz svih krajeva Župe dubrovačke, a posebno s morske strane. Nova tehnička rješenja su svakako potrebno jer na ovaj način i na ovoj dionici dolazi do prekida postojećih nerazvrstanih prometnica i protupožarnih puteva te dio potoka i vododerina.

8. Poglavlje D.1.5 Utjecaj na krajobraz Studija ne donosi sažetak utjecaja zahvata na krajobraz župskog polja stoga utjecaj nije kvalitetno analiziran niti u zaključku.

9. Poglavlje D.1.6 Utjecaj na kulturno – povijesnu baštinu – Arheološka nalazišta sa kartografskim oznaka 72, 75 i 76 (tč. 12, 13, 14 iz Prijedloga mjera zaštite okoliša i plana provedbe mjera zaštite okoliša) iziskivaju dugotrajnija arheološka istraživanja što bi utjecalo na dinamiku realizacije projekta u cjelini, stoga je potrebno trasu pozicionirati sjevernije od planiranog. Na ovaj način bi se također štitio najuži dio Republike Hrvatske. Primjedbe koje se odnose na trase spojnih cesta te planiranih čvorova:

1. Planirana spojna cesta od čvora Župa do raskrižja Grbavac (SC 7) ne omogućuje kvalitetan pristup na državnu cestu D223 (prema graničnom prijelazu). Inzistiramo da se kroz projektnu dokumentaciju obuhvati rekonstrukcija ŽC 6243 od raskrižja Grbavac do spoja sa državnom cestom D223 (Sutvara). U protivnom će se cjelokupni promet sa Ivanice i prema Ivanici i dalje odvijati preko raskrižja Dubac i državne ceste D8 kroz Župu dubrovačku do Zračne luke.

2. Spojna cesta (SC 6) od državne ceste D8 u Kuparima do planiranog čvora Župa mora biti planirana kao gradska cesta (koja predviđa i pješački promet) i koja na svojoj trasi povezuje te poboljšava cjelokupnu postojeću prometnu mrežu (nerazvrstane ceste, ulica dr. Ante Starčevića, ulicu Put don Antuna Kriletića odnosno LC 69050, ulica Lazine i sve ostale prometnice neovisno o rangu). Istu je potrebno pomno planirati na način da ne presijeca obrađene površine te osiguraju raskrižja s postojećom mrežom prometnica. Posebnu pažnju je potrebno posvetiti mikrolokacijama: • priključak spojne ceste na državnoj cesti D8 u Kuparima, • prijelaz preko bujičnog vodotoka Tarante na raskrižju s ulicom dr. Ante Starčevića, • dionica spojne ceste neposredno uz SRC Čibača i postojećih nogometnih terena, • dionica spojne ceste uz Malu rijeku uključujući raskrižje s ulicom Don Antuna Kriletića, koja je trenutno planirana preko vrijednih obradivih površina, • dionica spojne ceste koja od raskrižja s ulicom Don Antuna Kriletića i spoja na čvor Župa prelazi izravno preko vrijednih obradivih površina ne uzimajući u obzir mogućnost korištenja već postojećih poljskih i protupožarnih puteva, • potrebno posebnu pažnju posvetiti na mogući negativan utjecaj izgradnje ceste na postojeće stambene objekte u neposrednoj blizini i propisati mjere zaštite u korištenju.

3. Potrebno je ponuditi drugačije tehničko rješenje za čvor Soline. Ulaz planirati na postojećem raskrižju državne ceste D8 i pristupne ceste za TS Plat te isto i rekonstruirati. Dionicu planirane pristupne ceste (SC 9) od državne ceste D8 do trase ”brze ceste” preprojektirati na način da se u što većoj mjeri rekonstruira postojeća prometnica te revidiraju planirani usjeci obzirom da je ponuđeno rješenje jednostavno neprihvatljivo i izrazito negativno utječe na okoliš te na vizure Župe dubrovačke neovisno gleda li se sa zapada, istoka ili s južne, morske strane.

4. Sve planirane spojne ceste projektirati u profilu dvije kolničke trake + 1.60 m nogostup. Nogostup mora biti planiran i izgrađen cijelom dionicom izuzev ulaska spojnih cesta u planirane čvorove. Svi planirani priključci postojećih lokalnih nerazvrstanih i razvrstanih prometnica na spojne ceste moraju uvažiti sigurno i nesmetano odvijanje pješačkog prometa obzirom da se radi o budućem gradskom prometnom sustavu koji mora služiti svim stanovnicima Župe dubrovačke te unaprijediti postojeći prometni sustav. Predloženo Idejno rješenje trase potrebno je dopuniti i preprojektirati s puno više senzibiliteta za prostor i način življenja te u maksimalnoj mjeri težiti očuvanju vizualnog identiteta područja Župe dubrovačke u cjelini. Od Hrvatskih cesta d.d., kao investitora i naručitelja Studije izvedivosti, Idejnog rješenja te Studije utjecaja na okoliš CESTE DUBROVNIK-ZRAČNA LUKA (ČILIPI) tražimo izradu Idejnog rješenja te dopunu Studije utjecaja na okoliš i za dionicu varijante V2 (tzv. ”gornja varijanta iznad Postranja” iz dokumenta ”Ažuriranje i usklađivanje Studije izvedivosti Dubrovnik – granica Crne Gore” – Institut IGH d.d., 2019.) kroz područje Župe dubrovačke. Tražene izmjene i dopune moraju sadržavati detaljne i realne vizualizacije za obje varijante kroz Općinu Župa dubrovačka kako bi se mogla odabrati najoptimalnija varijanta. U slučaju odustajanja od dijela bilo koje dionice ili izmjene bilo koje dionice na trasi, a u odnosu na predložena tri cjelovita rješenja (čvor Osojnik – čvor Čilipi) tražimo od Hrvatskih cesta d.d., dopunu dokumenta ”Ažuriranje i usklađivanje Studije izvedivosti Dubrovnik – granica Crne Gore” – Institut IGH d.d., 2019., te ponovnu analizu i usporedbu ”gornje” i ”donje” varijante kroz Župu dubrovačku, kako bi se odabralo najoptimalnije rješenje za stanovništvo, okoliš i cjelokupan prostor Župe dubrovačke.

O b r a z l o ž e n j e

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja donijelo je Odluku o upućivanju na javnu raspravu Studije o utjecaju na okoliš ceste Dubrovnik-Zračna luka (Čilipi), Dubrovačko-neretvanska županija, u daljnjem tekstu: Studija. Prema zamolbi za pravnu pomoć javnu raspravu o Studiji koordinira i provodi Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove Dubrovačko-neretvanske županije. Javna rasprava o Studiji sukladno Zakonu određena je u trajanju od 30 dana, u vremenu od 16. kolovoza do 14. rujna 2023., a mjesto održavanja javnog uvida u Studiju je u službenim prostorijama Grada Dubrovnika, Pred Dvorom 1, Dubrovnik, u službenim prostorijama Općine Župa dubrovačka, Vukovarska 48, Srebreno, te u službenim prostorijama Općine Konavle, Trumbićev put 7, Cavtat, u roku određenom za javnu raspravu, svakog radnog dana od 9:00 –12:00 sati. Studija sa svim prilozima je danom početka javne rasprave objavljena na internetskim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja. Pisana mišljenja, prijedloge i primjedbe na Studiju, javnost i zainteresirana javnost može upisati u knjige primjedbi na mjestima javnog uvida ili u pisanom obliku dostaviti na adresu: Dubrovačko-neretvanska županija, Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove, Vukovarska 16, 20000 Dubrovnik, u tijeku roka predviđenog za javnu raspravu. Sukladno navedenome, Općina Župa dubrovačka u zakonskom roku dostavlja primjedbe i prijedloge u Javnoj raspravi Studije o utjecaju na okoliš ceste Dubrovnik – Zračna luka (Čilipi)

DRUGI Z A K L J U Č A K

  Općina Župa dubrovačka, temeljem Javne rasprave i uvida u Studiju o utjecaju na okoliš ceste Dubrovnik – Zračna luka (Čilipi) zahtijeva slijedeće:

  1. Od Hrvatskih cesta d.d., kao investitora i naručitelja Studije izvedivosti, Idejnog rješenja te Studije utjecaja na okoliš CESTE DUBROVNIK-ZRAČNA LUKA (ČILIPI) tražimo izradu Idejnog rješenja te dopunu Studije utjecaja na okoliš i za dionicu varijante V2 (tzv. ”gornja varijanta iznad Postranja” iz dokumenta ”Ažuriranje i usklađivanje Studije izvedivosti Dubrovnik – granica Crne Gore” – Institut IGH d.d., 2019.) kroz područje Župe dubrovačke. Tražene izmjene i dopune moraju sadržavati detaljne i realne vizualizacije za obje varijante kroz Općinu Župa dubrovačka kako bi se mogla odabrati najoptimalnija varijanta.

  2. U slučaju odustajanja od dijela bilo koje dionice ili izmjene bilo koje dionice na trasi, a u odnosu na predložena tri cjelovita rješenja (čvor Osojnik – čvor Čilipi), tražimo od Hrvatskih cesta d.d., dopunu dokumenta ”Ažuriranje i usklađivanje Studije izvedivosti Dubrovnik – granica Crne Gore” – Institut IGH d.d., 2019., te ponovnu analizu i usporedbu ”gornje” i ”donje” varijante kroz Župu dubrovačku, kako bi se odabralo najoptimalnije rješenje za stanovništvo, okoliš i cjelokupan prostor Župe dubrovačke. Obrazloženje Kroz dokument ”Ažuriranje i usklađivanje Studije izvedivosti Dubrovnik – granica Crne Gore” – Institut IGH d.d., 2019., analizirana su tri varijantna rješenja za cjelokupnu trasu čvor Osojnik – čvor Čilipi. Na temelju provedene analize te simulacija prometnog opterećenja, od strane investitora je kroz Studiju izvedivosti, kao najoptimalnija varijanta odabrana varijanta V1b (tzv. donja varijanta) te je ista obrađena kroz Studiju utjecaja na okoliš.

  Obzirom na izrazito loša tehnička rješenja predviđena Idejnim rješenjem te uočenim nedostatcima Studije utjecaj na okoliš, potrebne su izmjene i dopune navedene dokumentacije. Bilo kakva promjena trase ili odustajanje od dijela predviđene trase dovodi u pitanje opravdanost ovakvog planiranja ”brze ceste” kroz Općinu Župa dubrovačka. Stoga je neophodno, u slučaju kombiniranja rješenja iz različitih varijanti ili odustajanje od bilo kojeg dijela predložene trase, dopuniti Studiju izvedivosti koja će sa novim ulaznim podacima, analizirati varijantu ”iznad” i ”ispod” sela u Postranju te pokazati najoptimalnije rješenje koje će zatim biti obrađeno kroz Izmjene i dopune Idejnog rješenja te Studije utjecaja na okoliš.

  Komentiraj

  Unesite svoj komentar!
  Ovdje unesite svoje ime

  Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.

  Danas objavljeno

  Dubrovnktv.net

  Najnoviji komentari

  KOMENTAR TJEDNA