23.8 C
Dubrovnik
Subota, 20 srpnja, 2024
NaslovnicaVijestiDA NE BI BILO ZABUNE: raspisan je natječaj za uređenje trgova, ne...

DA NE BI BILO ZABUNE: raspisan je natječaj za uređenje trgova, ne za zgradu ribarnice

Natječaj koji je nedavno raspisan za uređenje dvaju javnih prostora čiji je koncesionar Županijska lučka uprava izazvao je poprilično zabune među našim čitateljima koji su, pročitavši naslov, pomislili kako se ponovno uređuje zgrada ribarnice, što nije slučaj.

Dakle, riječ je o natječaju koji se odnosi na uređenje prostora Ponte i Ribarnice, odnosno trgova koji se nalaze sjeverno i južno od Kneževa dvora, odnosno, da bude najjasnije, prostorima koja su bila u koncesiji “Lokande” i “Poklisara”.

Prenosimo ga u cijelosti:

NATJEČAJ za izradu idejnog arhitektonsko- urbanističkog rješenja prostora Ponte i Ribarnice u gradskoj luci DUBROVNIK

DATUM/VRIJEME:
09. 02. 2021.

ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA DUBROVNIK

raspisuje, a

DRUŠTVO ARHITEKATA DUBROVNIK (DAD)

provodi

Javni, opći, u jednom stupnju, anonimni, anketni, I. stupnja složenosti 

U R B A N I S T I Č K O – A R H I T E K T O N S K I    N A T J E Č A J

za izradu idejnog rješenja:

Prostora Ponte i Ribarnice u gradskoj luci Dubrovnik

CPV: 71200000-0– arhitektonske i srodne usluge
oznaka iz Plana nabave Raspisivača natječaja: 13/2021
Registarski broj natječaja Hrvatske komore arhitekata: 106-21/DU-AU/NJN

VRSTA, STUPANJ SLOŽENOSTI I STUPANJ PROVEDBE NATJEČAJA

Javni, opći, u jednom stupnju, anonimni, anketni, I stupnja složenosti za izradu arhitektonsko–urbanističkog idejnog rješenja prostora Ponte i Ribarnice u Gradskoj luci Dubrovnik

RASPISIVAČ I INVESTITOR

ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA DUBROVNIK, Cvijete Zuzorić 3, 20 000 Dubrovnik, OIB: 60040855809, telefon: +385 20 324 814, e-mail: ravnatelj@zlud.hr, internetska adresa: www.zlu-dubrovnik.hr, odgovorna osoba: Ravnatelj Željko Dadić, dipl.oecc.

PROVODITELJ

DRUŠTVO ARHITEKATA DUBROVNIK (DAD), Iva Vojnovića 24, 20 000 Dubrovnik, OIB: 76917075995, telefon: +385 98 9155 622, e-mail: drustvo.arhitekata.dbk@gmail.com, odgovorna osoba: predsjednik Božo Benić, mag.ing.arch.

AUTORI NATJEČAJNOG ELABORATA

Izrađivač natječajnog programa je Zavod za prostorno uređenje DNŽ, Petilovrijenci 2, 20000 Dubrovnik, OIB: 51421798041, zzpudnz@zzpudnz.hr (mr.sc. Marina Oreb, dipl.ing.arh. A-491; A-U 282, Barbara Savin, dipl.ing.arh. A-3411, A-U 301 i Iva Knego -Šoletić, mag.ing.arh.)

JEZIK NA KOJEM SE PROVODI NATJEČAJ

Natječaj se provodi na hrvatskom jeziku.

PREDMET I SVRHA NATJEČAJA

PREDMET NATJEČAJA je izrada arhitektonsko-urbanističkog idejnog rješenja prostora Ponte i Ribarnice u Gradskoj luci Dubrovnik. Nagrađeni radovi koristit će se kao stručne arhitektonsko-urbanističke podloge za izdavanje koncesija Raspisivaču natječaja.
CILJ PROVEDBE JAVNOG NATJEČAJA je ispitati prostorne potencijale prostora Ponte i Ribarnice za gospodarsku djelatnost te ponuditi kvalitetno idejno arhitektonsko-urbanističko rješenje. Potrebno je sagledati mogućnosti gospodarskog korištenja prostora trgova, uskladiti korištenje prostora s potrebama Županijske lučke uprave, građana, turista i gospodarstvenika te omogućiti funkcionalan, kvalitetan i sadržajno kreativan boravak u javnom gradskom prostoru Gradske luke.

Ciljevi natječaja:
– utvrđivanje optimalnog korištenja prostora uz minimalne intervencije s obzirom na vrijednost
        ambijenta najviše estetske kategorije (svjetska baština), uz razumijevanje iznimne univerzalne
        vrijednosti i afirmiranje povijesne memorije mjesta u skladu s programskim i konzervatorskim 
        smjernicama,
– artikulacija prostora gradske luke u funkciji različitih scenarija korištenja i reafirmacije kao dijela
        gradskog prostora,
– utvrđivanje optimalne površine trgova za gospodarsko korištenje,
– predlaganje poboljšanja stanja na temelju respektiranje reda u luci, komunalnih odluka i pravilnika te
        prometnih tokova, putova evakuacije kao i infrastrukture,
– idejno rješenje ugostiteljskih terasa,
– prijedlozi idejnog rješenja elemenata urbane opreme.

Rješenjem treba poštivati i valorizirati kulturno-povijesne vrijednosti prostora i uskladiti ih sa sadašnjim i budućim potrebama urbanog života Grada.

PRAVO SUDJELOVANJA I OGRANIČENJA ZA SUDJELOVANJE

Pravo sudjelovanja imaju sve fizičke stručne osobe uz uvjet da je najmanje jedan od autora pojedinog Natječajnog rada arhitekt ili arhitekt-urbanist.
Natjecatelj može za izradu natječajnog rada angažirati i druge stručnjake specijaliste u pojedinom području.

Svaki od Natjecatelja, pojedinac ili grupa, ima pravo sudjelovanja na ovom natječaju samo s jednim radom. Osobe koje su sudjelovale u izradi nekog natječajnog rada kao suradnici ne mogu predati natječajni rad samostalno.

Sudjelovanje stranih natjecatelja regulirano je Zakonom o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN, broj 78/15., 118/18., 110/19.).

Autor i Ponuditelj (Osoba ovlaštena za projektiranje) mogu, ali ne moraju biti ista osoba.

Na natječaju ne mogu sudjelovati Voditelj natječaja ili zamjenik Voditelja natječaja, zaposlenici Raspisivača, zaposlenici Provoditelja u slučaju da je provoditelj pravna ili fizička osoba – ured ovlaštenog arhitekta, članovi Ocjenjivačkog suda, zamjenici članova, tajnik natječaja, članovi tehničke komisije, izrađivač natječajnog elaborata, kao ni njihovi suradnici i srodnici u prvom i drugom koljenu, kao ni svi ostali koji bi narušili ravnopravnost Natjecatelja ili neovisno odlučivanje Ocjenjivačkog suda.

NATJEČAJNI ELABORAT

Oglas o raspisu i rezultatima Natječaja objavljuje se u dnevnom tisku, a obavijest o raspisu i rezultatima natječaja Provoditelj dostavlja Hrvatskoj komori arhitekata i udrugama arhitekata.

U skladu s odredbama članaka 328. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16., u daljnjem tekstu: ZJN) poziv na natječaj i obavijest o rezultatima natječaja stavit će se na raspolaganje svima koji su zainteresirani za sudjelovanje u natječaju, na način da se Poziv na natječaj uz prethodnu objavu na stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave RH u Narodnim novinama, objavljuje isti dan bez odgode na mrežnim stranicama Raspisivača: www.zlu-dubrovnik.hr i Izrađivača natječajnog elaborata: www.zzpudnz.hr.

Natječaj se provodi u skladu s člancima 14. i 15. ZJN-a – Nabava male vrijednosti – usluge do 200.000,00 Kuna, sukladno Pravilniku o jednostavnoj nabavi Županijske lučke uprave Dubrovnik (http://zlu-dubrovnik.hr/wp-content/uploads/2021/01/Plan-nabave-2021.g..pdf) i Planu nabave za 2021. godinu – oznaka: 13/2021.

ROKOVI

Početak natječaja je 09.02.2021. godine.
Obilazak lokacije je 16.02.2021. u 11:00 pred vratima Ribarnice.

Natjecatelji imaju pravo do 23.02.2021. dostaviti svoja pitanja vezana na Program natječaja. Pitanja natjecatelja dostavljaju se e-mailom na adresu Provoditelja: drustvo.arhitekata.dbk@gmail.com. Pisani odgovori bit će objavljeni na mrežnim stranicama Izrađivača natječajnog elaborata www.zzpudnz.hr do 26.02.2021. godine.

Rok predaje natječajnih radova je 09.04.2021. do 16:00 h, na adresi Zavod za prostorno uređenje DNŽ, Petilovrijenci 2, Dubrovnik, bez obzira na način dostave (radovi se mogu predavati radnim danom 10:00-12:00h, te 08. i 09.04.2021. 09:00-16:00h). Adresa za slanje i predaju natječajnih radova: ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE, Petilovrijenci 2, 20000 Dubrovnik, s naznakom „ARHITEKTONSKO-URBANISTIČKI NATJEČAJ ZA IZRADU IDEJNOG RJEŠENJA PROSTORA PONTE I RIBARNICE U GRADSKOJ LUCI DUBROVNIK, NE OTVARAJ – natječajni rad“. Na omotnici u kojoj se nalazi rad ne smije biti napisano ime pošiljatelja i/ili nalijepljena povratnica s imenom pošiljatelja. 

Ako se natječajni rad šalje poštom, a iz formalnih razloga zaprimanja rada potrebno je navesti pošiljatelja, ime prezime, naziv i adresu koji su dani ili napisani na omotu natječajnog rada pod „pošiljatelj“ ne smije u imenu, prezimenu, nazivu niti adresi biti isti s bilo kojim od tih podataka vezano na autora natječajnog rada, niti upućivati na autora natječajnog rada. Svaki takav rad će se nakon provjere i usporedbe ovih podataka diskvalificirati.

Očekivani završetak rada Ocjenjivačkog suda je 20.04.2021. Odabir natječajnih radova Ocjenjivački sud dostavlja Raspisivaču – Naručitelju.

ČLANOVI I ZAMJENIK ČLANA OCJENJIVAČKOG SUDA, TEHNIČKA KOMISIJA I TAJNIK

Za ocjenu radova imenovan je Ocjenjivački sud u sastavu sedam (7) članova:

Predsjednica OS-a:
doc.dr.sc. Ivana Tutek, dipl.ing.arh., ovlašteni arhitekt – predstavnik Provoditelja

Članovi OS-a:
Nikola Dobroslavić, Župan, Predstavnik Dubrovačko-neretvanske županije
Mato Franković, Gradonačelnik, Predstavnik Grada Dubrovnika
Željko Dadić, dipl.oecc., predstavnik Raspisivača
dr.sc. Antun Baće, pov.umj., predstavnik Ministarstva kulture i medija – KO Dubrovnik
mr.sc. Marina Oreb, dipl.ing.arh., ovlašteni arhitekt-urbanist – predstavnica Provoditelja
Romano Duić, dipl.ing.arh., ovlašteni arhitekt – predstavnik Provoditelja

Zamjenik člana OS-a:
Lukša Radić, dipl.ing.arh., predstavnik Provoditelja
Ivo Klaić, dipl.ing.admin.nav., predstavnik Raspisivača

Tehnička komisija:
Barbara Savin, dipl.ing.arh., ovlašteni arhitekt-urbanist – predstavnica Provoditelja
Iva Knego Šoletić, mag.ing.arch., predstavnica Provoditelja

Tajnik natječaja:
Božo Benić, dipl.ing.arch., ovlašteni arhitekt – predstavnik Provoditelja

NAGRADE

Radovima koji su stručno izrađeni i odgovaraju uvjetima određenim ovom dokumentacijom za nadmetanje Ocjenjivački sud će dodijeliti nagrade kako dalje slijedi:

Nagrada            Broj nagrada  Neto iznos

1. nagrada            1                40.000,00 kn

2. nagrada            1                  24.000,00 kn

3. nagrada            1                16.000,00 kn

KRITERIJI ZA OCJENJIVANJE

Iz Natječaja će se isključiti radovi koji nisu izrađeni u skladu s Programom i Uvjetima Natječaja odnosno:
– predani poslije roka navedenog u ovim Uvjetima Natječaja, 
– koji ne sadrže priloge navedene u ovim Uvjetima Natječaja, 
– čija oprema rada nije u skladu s ovim Uvjetima Natječaja, 
– koji nisu u skladu sa prostorno-planskom dokumentacijom, Programom i ostalim uvjetima Natječaja.

Pored usklađenosti rada s uvjetima raspisa, u pogledu sadržaja, rokova i obaveznih priloga pri ocjenjivanju radova Ocjenjivački sud će posebno valorizirati:
– zadovoljenje programskih uvjeta,
– usklađenost rada s konzervatorskim uvjetima i smjernicama,
– kvalitetno prostorno – oblikovno rješenje u odnosu na širi i uži urbani kontekst,
– kvaliteta, jasnoća i prepoznatljivost urbanističko-arhitektonskog koncepta,
– suvremenost izričaja,
– reafirmacija javnog gradskog prostora,
– estetske i oblikovne kvalitete predloženog rješenja,
– funkcionalnost i fleksibilnost korištenja prostora,
– racionalnost i ekonomičnost rješenja u izvedbi i održavanju,
– kreativnost te inovativnost u pristupu rješavanja zadatka,
– arhitektonski doprinos oblikovanju,
– provedivost rješenja.

PROCIJENJENA VRIJEDNOST

Anketni natječaj, sastoji se od nagradnog fonda, isplate naknade radnim tijelima te materijalnih troškova i naknade i iznosi ukupno 151.000,00 kuna neto odnosno 225.600,00 kuna bruto, te se raščlanjuje na iznose kako slijedi: 
– nagradni fond u iznosu od 80.000,00 kuna neto, odnosno 112.000,00 kuna bruto, 
– naknada radnim tijelima u iznosu od 35.200,00 kuna neto, odnosno 56.320,00 kuna bruto,
– materijalni troškovi i naknade 35.800,00 kuna, odnosno 57.280,00 kuna bruto.

OSTALI NAVODI

Svi ostali uvjeti detaljno su navedeni u Uvjetima natječaja.
Natječaj je objavljen u skladu s odredbama Pravilnika o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza (NN 85/14.) i Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16.), a kojih su se svi sudionici obvezni pridržavati.

Komentiraj

Unesite svoj komentar!
Ovdje unesite svoje ime

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.

Danas objavljeno

Dubrovnktv.net

Najnoviji komentari

KOMENTAR TJEDNA