11.8 C
Dubrovnik
Petak, 2 prosinca, 2022
NaslovnicaVijestiPROJEKTI GRADA: Izrada novog GUP-a, kreće se i oko TUP-a, ceste, rasvjeta...

PROJEKTI GRADA: Izrada novog GUP-a, kreće se i oko TUP-a, ceste, rasvjeta i stanovi za mlade

U ovom tjednu Gradska je uprava potpisala ugovor o sveobuhvatnim izmjenama i dopunama GUP-a PPU-a Grada Dubrovnika, odnosno o izradi novih prostornih i razvojnih planova, što se već duži niz godina očekuje.

Ugovori za izradu sveobuhvatnih izmjena i dopuna prostorno-planskih dokumenata, Prostornog plana uređenja i Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika te ugovor za izradu strateških studija procjene utjecaja na okoliš navedenih planova potpisani su danas u Velikoj vijećnici Grada Dubrovnika.

Ugovor za izradu Izmjena i dopuna PPU-a i GUP-a Grada Dubrovnika, koji će definirati jasnu viziju razvoja grada za dugoročni period, vrijedan je 1.556.250 kuna s PDV-om, a sklopljen je s tvrtkom Urbanistica d.o.o. iz Zagreba. Isti je potpisala direktorica Jasminka Pilar – Katavić, dipl.ing.arh., dok je ugovor za izradu strateških studija procjene utjecaja na okoliš sklopljen s tvrtkom Ires ekologija d.o.o. iz Zagreba i vrijedan 481,250 kuna s PDV-om. Ugovor je potpisao Mario Mesarić, , mag.ing.agr., direktor navedene tvrtke. Ugovore je u ime Grada Dubrovnika potpisao gradonačelnik Mato Franković.

-Nakon što su prošle godine usvojene ciljane izmjene PPU-a i GUP-a došlo je vrijeme i za sveobuhvatne izmjene i dopune odnosno za izradu posve novih dokumenata. Vjerujem da ćemo u zadanim rokovima, okvirno u dvije godine, dobiti gotov dokument koji će s jedne strane osigurati  skladnost gradnje i poštivanje kulturno-spomeničke baštine Dubrovnika, a s druge omogućiti razvoj grada definiranjem novih zona urbanog življenja i stanovanja, rekao je uvodno gradonačelnik Mato Franković. Zahvalio je stručnim izrađivačima novih prostorno-planskih dokumenata na sudjelovanju u ovom izazovnom i važnom projektu.  

Tvrtka Urbanistica d.o.o. postoji od 2004. godine, a prema riječima direktorice Jasminke Pilar – Katavić sudjelovali su u izradi 240 prostornih planova na području čitave države, a od kojih 70 posto otpada na obalno područje Hrvatske. Tvrtka Ires ekologija d.o.o., rekao je direktor Mario Mesarić, raspolaže svim potrebnim resursima da uspješno unutar tvrtke izradi strateške studije procjene utjecaja na okoliš što je područje kojim se ova tvrtka dominantno bavi.

Glavni ciljevi i programska polazišta novog GUP-a i PPU-a su:

– uvrštenje kontaktne (buffer) zone dobra svjetske baštine Starog grada Dubrovnika;

– usklađenje sa smjernicama Konzervatorske podloge za kontaktnu zonu dobra svjetske baštine Starog grada Dubrovnika i preporukama navedenih u Izvješću o stanju u prostoru Grada Dubrovnika za razdoblje 2014-2018.;

– usklađenje s važećim zakonskim i podzakonskim propisima;

– ugradnja mjera radi ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama;

– usklađenje demografskih, gospodarskih i drugih podataka od utjecaja na prostorno uređenje koji su se izmijenili u razdoblju do donošenja Plana;

– revizija planskih rješenja infrastrukturne mreže (promet, vodoopskrba, odvodnja, energetika i dr.);

– preispitivanja i redefiniranja uvjeta i načina gradnje za sve vrste građevina unutar građevinskog područja naselja, izdvojenog građevinskog područja naselja i izvan građevinskog područja naselja i utvrđivanja stvarnog stanja njihove izgrađenosti i uređenosti građevinskih područja;

– preispitivanje broja propisanih urbanističkih planova uređenja te, sukladno detaljnijim urbanističkim analizama propisivanja uvjeta provedbe zahvata u prostoru s detaljnošću propisanom za urbanistički plan uređenja;

– prostorno-planska zaštita izvorišta uvrštenjem zona sanitarne zaštite na području Grada Dubrovnika;

– realizacija sadržaja i projekata od interesa za Grad Dubrovnik; osiguranje skladnosti gradnje i zaštite prostora.

Potpisivanju je nazočila i Ana Putar, dipl.ing.arh., odgovorni voditelj izrade planova u tvrtki Urbanistica d.o.o. te pročelnik Upravnog odjela za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša Božo Benić sa suradnicama.

Podsjetimo, kako bi se uveo prijeko potreban red u prostor i spriječila devastacija kakvu je omogućio štetni GUP iz 2014. godine ova gradska uprava prethodno je provela ciljane izmjene PPU-a i GUP-a, koji su usvojeni na 37. i 38. sjednici Gradskog vijeća u veljači i ožujku 2021. godine. Istovremeno s usvajanjem novih odredbi GUP-a na 38. sjednici Gradskog vijeća donesene su i odluke o početku izrade sveobuhvatnih izmjena i dopuna GUP-a i PPU-a, što je prvi korak u tom, značajnije dugotrajnijem postupku. Nakon toga proveden je postupak javne nabave za stručne izrađivače novih prostorno-planskih dokumenata razvojnoga usmjerenja.

Početak realizacije projekta TUP – Novi europski Bauhaus

Prvi sastanak s koordinatorima projekta na temu transformacije TUP-ovih prostora u Gružu kroz program „Novi europski Bauhaus“ održan je danas. 

Kroz projekt će se izraditi sva potreba dokumentacija kojom će biti predviđeni novi kulturni sadržaji na području TUP-a te također filmski studio, koji se planira urediti u jednoj od TUP ovih hala.

Vizija Grada Dubrovnika je da prostori TUP-a u Gružu budu novo mjesto društvenog okupljanja, ali istovremeno i centar stvaranja novih radnih mjesta gdje se fokus miče s uslužne gospodarske djelatnosti na kreativnu industriju, prvenstveno na filmsku.

Na prvom sastanku su dogovoreni daljnji koraci, a to je formiranje strateških timova za daljnji razvoj ideje TUP-a kao Novog europskog Bauhaus projekta. Stoga će za potrebe ovog projekta Grad Dubrovnik, među ostalim, u interdisciplinarni tim stručnjaka uključiti predstavnike lokalnih visokoobrazovnih institucija, lokalne organizacije civilnoga društva, kao i druge lokalne stručnjake koji će različitim znanjima i vještinama dodatno doprinijeli razvoju samog projekta.

Podsjetit ćemo, upravo je projekt TUP-a prepoznat kao jedan od 20 europskih projekata na razini cijele EU koji je podržala Europska komisija.

DUBROVAČKA STANOGRADNJA: Novi Javni poziv bit će objavljen 17. rujna

DUBROVAČKA STANOGRADNJA: Novi Javni poziv bit će objavljen 17. rujna

DUBROVAČKA STANOGRADNJA: Novi Javni poziv bit će objavljen 17. rujna

Grad Dubrovnik će u subotu, 17. rujna 2022. godine objaviti Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za davanje u najam stanova u vlasništvu Grada Dubrovnika u svrhu rješavanja stambenog pitanja mladih i mladih obitelji na području grada Dubrovnika, a koji će biti otvoren za podnošenje zahtjeva 45 dana, odnosno do 2. studenog 2022. godine (srijeda).

Javni poziv bit će objavljen u tjednom listu (Dubrovački vjesnik) i na službenim stranicama Grada Dubrovnika te će se uz katalog stanova, odnosno lokaciju i kvadratura stanova, pripadajuće tlocrte kao i obrasce, nalaziti i uputa/pojašnjenje za podnositelje zahtjeva.

Predmet ovog Javnog poziva bit će 26 stambenih jedinica s pripadajućim garažnim i/ili parkirališnim mjestima u Mokošici koji se daju u najam na određeno vrijeme od 10 godina u svrhu rješavanja stambenog pitanja mladih i mladih obitelji pod istim uvjetima na temelju kojih je po prethodno provedenom Javnom pozivu pravo na stan ostvarilo 17 dubrovačkih obitelji.

Temeljem Odluke o povratu dokumentacije zaprimljene na temelju provedenog Javnog poziva od 5. veljače 2022. godine Grad Dubrovnik je omogućio povrat dokumentacije svim podnositeljima zahtjeva koji nisu ostvarili pravo po prethodno provedenom Javnom pozivu. Slijedom navedenog podnositelji zahtjeva moći će koristiti dokumentaciju i obrasce koji su priloženi uz zahtjev na Javni poziva od dana 5. veljače 2022. ukoliko je navedena dokumentacija primjenjiva u skladu s odredbama novog Javnog poziva, odnosno ako su obrasci pravilno popunjeni te navodi u dokumentaciji i obrascima odgovaraju stvarnom činjeničnom stanju koje se zahtjeva novim Javnim pozivom.

Održano javno otvaranje ponuda u postupku Modernizacija javne rasvjete Grada Dubrovnika

Ponude zaprimljene na javni natječaj za izvođenje projekta rekonstrukcije i modernizacije sustava javne rasvjete Grada Dubrovnika procijenjene vrijednosti 14 milijuna kuna s uključenim PDV-om otvorene su danas, 13. rujna 2022., u prostorijama Odsjeka za provođenje postupka nabave Grada Dubrovnika. Na poziv je pristiglo sedam ponuda, od kojih je više onih i ispod procijenjene vrijednosti nabave.

Po otvaranju ponuda slijedi utvrđivanje ispravnosti dokumentacija i evaluacija za grad najpovoljnije ponude, a zakonski rok za navedeni proces je 60 dana. Nakon što Grad Dubrovnik odabere najpovoljnijeg ponuditelja, svi sudionici natječajnog postupka imat će priliku uložiti žalbu.

Cjelokupan postupak javne nabave završit će do kraja godine te će se izvođenju radova pristupiti u siječnju 2023., što ostavlja dovoljno vremena za izgradnju  sustava do siječnja 2024. kada će cijena električne energije za Grad Dubrovnik značajno porasti.

Grad Dubrovnik predmetnu investiciju financira kreditom HBOR-a s rokom otplate od sedam godina te fiksnom kamatnom stopom od 0,5 posto. Novčana ušteda na troškovima električne energije koja će se postići ovom rekonstrukcijom, u odnosu na zatečeno stanje, veća je od dva milijuna kuna na godišnjoj razini koliko iznosi i kreditno zaduženje, a dodatno će se značajno smanjiti i troškovi održavanja sustava. S obzirom na rapidan porast cijene svih energenata, pa tako i električne energije, izvjesno je da će konačan iznos koji će Grad Dubrovnik uštedjeti implementacijom ovog projekta biti i dvostruko veći od kreditnog zaduženja.

Naime, trenutno Grad Dubrovnik električnu energiju plaća po fiksnoj cijeni od 0,38 kn/kwh, sukladno ugovoru s HEP Opskrbom d.o.o. sklopljenom 27. siječnja 2020. godine na rok od četiri godine. Usporedbe radi, današnja cijena na tržištu kreće se od 3,50 kn/kwh.   

Sanirana cesta od Sustjepana do Lozice

Završeni su radovi na sanaciji asfaltnog kolnika na više lokacija nerazvrstane ceste Sustjepan – Lozica, gdje je uređeno ukupno oko 3.600 kvadratnih metara prometnice. Oštećenja i ulegnuća otežavala su promet ovom dionicom, a radovi izvedeni u sklopu redovitog održavanja povećali su razinu sigurnosti svih sudionika u prometu.

U sklopu radova, nakon dugo godina u potpunosti je asfaltirana i uređena spojna cesta od Komolca prema Brgatu, iza benzinske postaje. Riječ je o kratkoj, ali izuzetno prometnoj dionici.

Također, u naselju Lozica postavljena je i autobusna čekaonica na autobusnoj stanici koja dosada nije bila natkrivena.

Sanacija je izvedena u sklopu redovitog održavanja, a vrijednost radova koje je izvršio ugovorni izvođač na održavanju nerazvrstanih cesta, tvrtka Tehnogradnja d.o.o., je milijun kuna s uključenim PDV-om.

Obavljen pregled oštećenja i istraživanje jezgre Orlandovog stupa

Nakon nedavno održanog sastanka sa stručnim timom ICCROM-a (Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property) na temu sanacije postojećih oštećenja na Orlandovom stupu na kojem je utvrđena daljnja dinamika i proces daljnjih konzervatorsko-restauratorskih radova ovog je utorka obavljen pregled oštećenja na Orlandovom stupu.

U pogledu praćenja stanja na stupu koji je zaštićen trenutnom visokom ogradom, obavljen je pregled opreme za statički monitoring uz redovno preuzimanje podataka s uređaja. Također, na tri zone na poleđini stupa izvršena su strukturna istraživanja jezgre stupa, a sve prema preporukama stručnog tima za određivanje daljnjeg pristupa problematici sanacije postojećih oštećenja. Navedenim je radovima prethodila stabilizacija postojećih oštećenja na zapadnoj strani stupa.

Kao nastavak aktivnosti ovog složenog postupka zaštite i očuvanja Orlandovog stupa,  vrijedi napomenuti kako je u listopadu ove godine planirano ultrazvučno mjerenje pukotina, dok se do kraja tekuće godine očekuje dovršetak trogodišnjeg statičkog monitoringa i strukturalnih istraživanja jezgre stupa.

Podsjetimo, radove na sanaciji oštećenja ovog iznimno vrijednog dijela dubrovačke spomeničke baštine provodi Hrvatski restauratorski zavod, u suradnji s Gradom Dubrovnikom, Konzervatorskim odjelom Dubrovnik te Upravom za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske i Zavodom za obnovu Dubrovnika.

Komentiraj

Unesite svoj komentar!
Ovdje unesite svoje ime

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.

Danas objavljeno

Dubrovnktv.net

KOMENTAR TJEDNA