30.8 C
Dubrovnik
Subota, 20 srpnja, 2024
NaslovnicaVijestiAKTIVNOSTI GRADA: radi se na vodoopskrbi i odvodnji, stižu izmjene i dopune...

AKTIVNOSTI GRADA: radi se na vodoopskrbi i odvodnji, stižu izmjene i dopune GUP-a, sve spremno za Lapadsku obalu…

Napreduju radovi Vodovoda Dubrovnik na 44 milijuna kuna vrijednoj investiciji fazne izgradnje sustava vodoopskrbe i odvodnje u Mokošici, Štikovici i Zatonu Malom, izmjene i dopune GUP-a donose strože uvjete gradnje, sve je spremno za početak realizacije rekonstrukcije i proširenja Lapadske obale, investicija u cijelosti financirana iz EU fondova i državnih sredstava. Nakon punih 35 godina danas je u Dubrovniku otvorena nova osnovna škola – OŠ Montovjerna, Grad je zakupcima poslovnih prostora i javnih površina od početka primjene mjera pomogao s preko 14 milijuna.

Izmjene i dopune GUP-a donose strože uvjete gradnje

Nakon što je Grad Dubrovnik još u prosincu prošle godine pokrenuo izmjene i dopune svojih temeljnih prostornih planova, Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika i Prostornog plana uređenja upućen je Gradskom vijeću na raspravu i donošenje na 32. sjednici, a koja će se održati u ponedjeljak, 14. rujna.

Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika donose se iz više razloga, a najvažniji se svakako odnosi na propisivanje restriktivnijih i strožih uvjeta gradnje na cijelom administrativnom području Grada Dubrovnika, a u svrhu postizanja uravnotežene i skladne izgradnje novih i rekonstrukcije postojećih objekata te očuvanja ambijentalnih karakteristika prostora.

Restrikcije u gradnji u prvom redu tiču se dozvoljenih visina budućih građevina, koje se smanjuju, te uvjeta gradnje i rekonstrukcije u svim zonama, a dotiču se i broja odnosno vrsta funkcionalnih jedinica.

U procesu izrade Nacrta odluke stručne službe Upravnog odjela za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša i Upravnog odjela za izdavanje i provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje proveli su niz konzultacija tijekom kojih su utvrđene sve one odredbe plana koje se mogu pokazati kao potencijalno problematične u provedbi te se potom djelovalo prema uklanjaju uočenih nedostataka i neusklađenosti.

Osim postroživanja uvjeta gradnje, postupci izmjena i dopuna PPU-a i GUP-a konkretno se odnose i na, između ostalog, dječji vrtić u Komolcu, na smještaj za liječnike unutar zone kompleksa Opće bolnice Dubrovnik, budući azil za napuštene životnije na području Grabovice, prihvatiste za ranjive skupine na Kantafigu, rekonstrukciju prometnice do tvrđave Imperijal na Srđu, rekonstrukciju i nadogradnju prometne mreže na području Rijeke Dubrovačke te na javne garaže.

Po stupanju na snagu donesenih odluka na Gradskom vijeću, iste će se uputiti svim nadležnim javnopravnim tijelima na dostavu zahtjeva uz paralelni postupak usuglašavanja teksta Nacrta prijedloga. Prijedlog plana za javnu raspravu utvrđuje Gradonačelnik, a nakon same javne rasprave izrađuje se Izvješće o javnoj raspravi i Nacrt konačnog prijedloga. Nakon utvrđivanja Konačnog prijedloga planova isti se na mišljenje dostavljaju Zavodu za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije odnosno Ministarstvu graditeljstva, prostornog uređenja i državne imovine Republike Hrvatske na suglasnosti. Posljednji korak je usvajanje planova na Gradskom vijeću, što je opravdano očekivati krajem ove godine, kada počinje i primjena novih odredbi GUP-a.

Pokrenuti radovi na sustavu vodoopskrbe u naselju Štikovica

Napreduju radovi Vodovoda Dubrovnik na 44 milijuna kuna vrijednoj investiciji fazne izgradnje sustava vodoopskrbe i odvodnje u Mokošici, Štikovici i Zatonu Malom. 

Uz Mokošicu (vodoopskrba i odvodnja), radovi na sustavu vodoopskrbe paralelno se izvode i u Štikovici gdje se, nakon polaganja cjevovoda na području od tamošnje vodospreme do ulaza u naselje u dužini od 480 metara, započelo i s radovima na potezu od sjevernog ulaza u naselje do prvih stambenih objekata. Na dijelu gradilišta u Mokošici, gdje je investicija u svibnju i pokrenuta, do sada je postavljeno preko dva kilometra cjevovoda vodoopskrbe i odvodnje.

U okviru ove vrijedne investicije u komunalnu infrastrukturu šireg područja Grada ukupno će se izgraditi više od 6 kilometara cjevovoda vodoopskrbe uz preko 100 kućnih priključaka. Sustavi odvodnje koji će se izgraditi u ukupnoj dužini prelaze 7 kilometara sa 150 kućnih priključaka.

Rok za dovršetak svih radova je 30 mjeseci, a veći dio investicije, oko 75 % iste, Vodovod je prijavio na 881.208.682,00 kuna vrijedan EU projekt Aglomeracija Dubrovnik, za koji je u srpnju ishodovano odobrenje u nacionalnoj proceduri od strane Ministarstva regionalnog razvoja i europskih fondova.

Kolegij ususret sjednici Gradskog vijeća

Gradonačelnik Mato Franković održao je, elektronskim putem, kolegij s pročelnicima gradskih upravnih odjela ne temu pripreme za nadolazeću sjednicu Gradskog vijeća, koja će se održati u ponedjeljak 14. rujna, s posebnim osvrtom na Odluku o komunalnom redu te Izmjene i dopune GUP-a.

U tijeku su i pripreme za izradu rebalansa proračuna Grada Dubrovnika, koji će bilježiti značajna smanjenja u odnosu na ranije planirana sredstva. U novom rebalansu Grad planira smanjenje za dodatnih 114 milijuna kuna, što zajedno s prethodnim rebalansom čini ukupno smanjenje od 230 milijuna kuna izvornih prihoda u odnosu na planirani proračun, usvojen 2019. godine.

Sukladno navedenom, Grad Dubrovnik će smanjenje jednim dijelom pokriti kreditnim zaduženjem, a drugim dijelom uštedama na proračunskim stavkama, uz napomenu kako smanjenja neće ići nauštrb programa pomoći potrebitim skupinama, koji se provode putem Upravnog odjela za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo. Sjednica s temom rebalansa proračuna očekuje se u prvom tjednu listopada.

Gradonačelnik Mato Franković uputit će i poseban zahtjev za sastanak s premijerom Andrejem Plenkovićem i resornim ministrima, kako bi se u ovoj financijskoj krizi situacija u Dubrovniku i okolnim općinama sagledala izdvojeno od ostalih. Naime, kada se podvuče crta na kraju turističke sezone jasno je da su financijski najviše izgubili upravo Dubrovnik i okolne općine – Konavle, Župa dubrovačka, Dubrovačko primorje i Ston.

Sve je spremno za početak realizacije rekonstrukcije i proširenja Lapadske obale, investicija u cijelosti financirana iz EU fondova i državnih sredstava

Projekt sveobuhvatne rekonstrukcije i proširenja Lapadske obale u II, III i IV. fazi izgradnje, ukupno vrijedan gotovo 70 milijuna kuna, predstavljen je danas u Velikoj vijećnici Grada Dubrovnika. Zbog financijskog obima, ali i važnosti prometnice smještene u samom gradskom središtu, rekonstrukcija i proširenje Lapadske obale  najvažnije je kapitalno ulaganje u gradsku prometnu infrastrukturu, a isto je u cijelosti financirano kroz dostupne fondove Europske unije i druga izvanproračunska sredstva.

Predstavljanje projekta putem video veze otvorio je gradonačelnik Grada Dubrovnika Mato Franković. -„Stekli su se svi uvjeti za početak realizacije ključnog cestovnog infrastrukturnog projekta na užem gradskom području. Mnogi su ovaj projekt sanjali, ali to nije dovoljno“, kazao je uvodno gradonačelnik Franković, naglasivši kako je do ovog trenutka bilo potrebno prevladati tri važna koraka koji uključuju izradu projektne dokumentacije, ishođenje građevinske dozvole za cjelokupni projekt po fazama te osiguranje financijskih sredstava. Istaknuo je kako su svi navedeni uvjeti uspješno ispunjeni što je rezultat rada više gradskih upravnih odjela baziranog na uspostavljenoj sinergiji. –„Snaga Grada Dubrovnika je u timu koji zna služiti svome gradu i građanima“, zaključio je najavivši kako je očekivano da samo radovi započnu početkom iduće godine.

Podsjetimo, projekt rekonstrukcije i proširenja Lapadske obale izrađen je od tvrtke Geoproming d.o.o. iz Metkovića i  podijeljen je u ukupno četiri faze, od kojih I faza otpada na lučicu Batala. Upravni odjel za izgradnju i upravljanje projektima Grada Dubrovnika nadležan je za II, III i IV fazu, a koje se odnose na prometnicu od lučice Batala do benzinske postaje „Ina“. Različite aspekte projekta, u okviru nadležnosti svojih upravnih odjela, predstavili pročelnica Upravnog odjela za europske fondove, regionalnu i međunarodnu suradnju Zrinka Raguž, savjetnica u UO za izgradnju i upravljanje projektima Paula Pikunić Vugdelija, pročelnik UO za izdavanje i provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje Zdenko Medović te Marijeta Hladilo, pročelnica UO za poslove gradonačelnika, kao tijela koje rukovodi postupcima javne nabave.

Pročelnica Zrinka Raguž podsjetila je da je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske, kao posredničko tijelo 1, dana 1. veljače objavilo Poziv za sufinanciranje pilot projekata rješavanja problema uskih grla i javnog prometa u urbanim središtima uslijed povećanja opsega prometa zbog turističke sezone, na koji je Grad Dubrovnik kandidirao navedeni projekt. –„ Odluka o financiranju donesena je 20. svibnja, dok je ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava između Grada, Ministarstva i SAFU-a, u nazočnosti predsjednika Vlade Republike Hrvatske Andreja Plenkovića, potpisan već 26. svibnja“, kazala je.

Odobreni prihvatljivi troškovi projekta iznose 69.857.603,15 kuna uz financiranje iz Kohezijskog fonda u razini 85% što iznosi 59.378.962,67 kuna. Ostatak od 15 %, odnosno 10.478.640,48 kuna financirat će se iz Državnog proračuna. Provedba projekta započela je 1. lipnja 2020. i traje do 31. prosinca 2023., što je krajnji rok završetka projekta. Za to vrijeme EU sredstvima sufinancirat će se i plaće projektnog tima (šest zaposlenika Grada Dubrovnika), i to u ukupnom iznosu nešto manjem od 2.2 milijuna kuna. 

O samim građevinskim zahvatima govorila je savjetnica u UO za izgradnju i upravljanje projektima Paula Pikunić Vugdelija. Projekt obuhvaća uređenje prometnice, parkirališnih i pješačkih površina te uređenje stajališta javnog gradskog prijevoza. Osim neadekvatne širine prometnice, investicijom se rješava i problem prodiranja mora u trup prometnice i ispiranja tampona, što dovodi do učestalog puknuća vodovodnih cijevi u trupu ceste i prekide u prometu vozila. Uz građevinsko i prometno rješenje, uredit će se i oborinska odvodnja s pročišćavanjem oborinskih voda, projekt vodovoda, elektroenergetskog sustava s javnom rasvjetom i telekomunikacijskim sustavom. -„Od raskrižja s ulicom Nikole Tesle do raskrižja kraj benzinske postaje s ukupnom dužinom od 840 metara Lapadska obala pretvara se u dvotračnu dvosmjernu prometnicu“, kazala je. Širina kolnika od početka zahvata do ljetnikovca Sorkočević iznosi šest metara, a do kraja širina kolnika povećava se za pola metra.  Nogostup je s lijeve strane širok dva, dok je s desne strane predviđena šetnica sa zelenilom čija širina doseže i sedam metara. Parkirališna mjesta predviđaju se kao uzdužni i kosa, a postojeće autobusne stanice se zadržavaju i dodaju nove te opremaju autobusnim kućicama i ostalom pripadajućom opremom.

Otvorena izložba natječajnih radova za budući izgled parka Gradac

Zamjenica gradonačelnika Jelka Tepšić otvorila je u subotu u Luži izložbu natječajnih radova za izradu idejnog urbanističko-arhitektonsko-krajobraznog rješenja parka Gradac sa širim urbanim krajobraznim pojasom. Predstavljeno je svih devet pristiglih radova među kojima i pobjedničko rješenje parka Gradac autora Antuna Sevšeka, Melite Čavlović, Damira Gamulina, Vesne Hrga Martić i suradnice Ane Šverko.

Predsjednik ocjenjivačkog suda Roman Šilje predstavio je cijeli natječajni postupak te je naglasio kako je cilj natječaja kojeg je Grad Dubrovnik provodio od 19. svibnja do 21. srpnja bio pronaći najbolje oblikovno, funkcionalno i ekonomično rješenje ovog parka sa širim urbanim krajobraznim pojasom. Ocjenjivački sud pohvalio je jasnoću koncepta i vizije stvaranja novog jedinstvenog oblikovanja prostora Parka, racionalnost rješenja te ambijente s jasnom distinkcijom staro-novo uz očuvanje povijesnih elemenata.

Druga nagrada dodijeljena je radu pod brojem 08, čiji su autori Alen Žunić, Rea Mihelko, Karlo Lauc, Fran Polan, Siniša Bjelica i Marko Ursa. Treća nagrada dodijeljena je radu pod brojem 06. Autori istog su Lea Đurović Ruso, Mia Erak, Jurica Dragićević, Petra Matić, Anita Trojanović, Pavo Đukan i Petra Radonić. Četvrta nagrada je dodijeljena radu pod brojem 07 čiji su autori Mladen Jošić, Minja Jošić, Tamara Relić, Jana Horvat, Ivan Dajak, Lucia Marušić, Goran Vuković, Jadranko Kereković, Mario Peko, Matija Blašković i Marin Duić.

Otvarajući izložbu, zamjenica Tepšić osvrnula se na sentimantalnu vezanost Dubrovčana za park, zahvalila je svim natjecateljima i čestitala pobjednicima. Pročelnica za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša Grada Dubrovnika Jelena Lončarić podsjetila je prisutne na značaj parka kao i njegov nastanak kroz povijest. Izložba je otvorena do 13. rujna u Luži.

Otvorena nova Osnovna škola Montovjerna

Nakon punih 35 godina danas je u Dubrovniku otvorena nova osnovna škola – OŠ Montovjerna. Školu je službeno otvorila ministrica kulture i izaslanica predsjednika Vlade Republike Hrvatske Nina Obuljen Koržinek. Ova investicija Grada Dubrovnika, ujedno najveći pojedinačni kapitalni projekt Grada u osnovnoškolskom obrazovanju, vrijedna je preko 75 milijuna kuna.

“Imam priliku svjedočiti projektu o kojem se toliko dugo govorilo jer je tako dugo postojala potreba da se u Dubrovniku u ovom dijelu grada otvori škola. Čestitam Gradu, gradonačelniku Matu Frankoviću, zamjenici gradonačelnika Jelki Tepšić i svim suradnicima koji su u zaista vrlo kratkom roku od donošenja odluke realizirati projekt. Za svaki grad otvaranje nove škole je posebno svečana prilika. To znači kako postoji potreba za dodatnim prostorom u kojem ćemo obrazovati i odgajati djecu te kako postoji život koji se pokreće i nastaje, zato je obnova škola ono što nam daje najviše optimizma. Tim više u ovim okolnostima. Ne možemo zanemariti činjenicu kako ova školska godina u cijelom svijetu počinje u posebnim okolnostima koje će od svih nas iziskivati puno više odgovornosti, interakcije i uzajamnog poštovanja,” kazala je ministrica Obuljen Koržinek.

Zamjenica gradonačelnika Jelka Tepšić naglasila je osobitu važnost ovog projekta jer je kroz ovaj i slične projekte ova gradska uprava pokazala kako skrbi o budućnosti.

”Jer skrbiti o obrazovanju i odgoju mladih znači brinuti se za budućnost. Osim ove škole, obnovili smo više školskih objekata kroz energetsku obnovu, izgradili sportsko igralište u Gružu te obnovili sportsku dvoranu OŠ Lapad, a Grad očekuju još značajniji projekti. Već se radi na adaptaciji i uređenju zgrade u Ulici Ilije Sarake u Gradu, što će biti prostori Osnovne škole Marina Getaldića čime bi se omogućilo uvođenje jednosmjenske nastave kako njoj, tako i Gimnaziji Dubrovnik koja s OŠ Marina Getaldića dijeli zgradu na Pločama, a radovi se očekuju i na OŠ Mokošica”, kazala je zamjneica Tepišć.

Ravnateljica OŠ Montovjerna Snježana Vlahinić kazala je kako je riječ o modernoj školi koja osigurava sve preduvjete visokih pedagoških i obrazovnih standarda.

“Na mjestu na kojem je nekad stajala područna, mala žuta škola Montovjerna, u niti godinu i pol dana izgrađena je potpuno nova suvremeno opremljena škola s 20 specijaliziranih učionica, kabinetima za učitelje i nastavnike, velikom sportskom dvoranom, manjom sportskom dvoranom, knjižnicom, kuhinjom, blagovaonicom,” kazala je.

Nova škola u potpunosti ispunjava potrebe nastavnog programa i kapacitete za organizaciju nastave u jednoj smjeni za učenike od prvog do osmog razreda – osam nižih i osam viših razreda, ukupno 16 razreda po 28 učenika, odnosno 448 učenika u jednoj smjeni. Izgrađena je i dvodijelna sportska dvorana s pratećim sadržajima, blagovaonica i knjižnica, dodatne učionice za izborni predmet te prostori za pedagoga i psihologa.

Škola je projektirana kao zgrada gotovo nulte potrošnje energije, energetskog razreda A+. Opremljena je modernim sustavom grijanja i hlađenja pomoću dizalica topline zrak/voda, sustavom vatrodojave, ventilacije, odimljavanja, sprinkler instalacijom, ozvučenjem, automatskim zvonom, SOS instalacijom te gromobranom, a rasvjeta se temelji na LED tehnologiji. Investicija je ukupno vrijedna preko 75 milijuna kuna.

Škola će u ovoj nastavnoj godini primiti 442 učenika.

Grad zakupcima poslovnih prostora i javnih površina od početka primjene mjera pomogao s preko 14 milijuna

Grad Dubrovnik je zakupcima poslovnih prostora u svome vlasništvu i zakupcima javnih površina ispostavio račune za mjesec rujan. Ukupni obračunati iznos za poslovne prostore za tekući mjesec tako iznosi 1.082.921,55 kuna, dok je u ime najma javnih površina fakturirano 393.129,22 kuna.

Iznos zakupnina za rujan obračunat je na 39 posto ugovorenih iznosa, odnosno isti je umanjen za 61 posto, a odnosi se na one subjekte koji sukladno donesenim aktima ostvaruju prvo na popust. Ukupni umanjeni iznos za poslovne prostore u rujnu tako doseže 1.540.940,63 kuna, dok umanjenje najma javnih površina iznosi 603.242,40 kuna. Svi iznosi za poslovne prostore iskazani su s PDV-om.

Korisnicima poslovnih prostora i javnih površina na ovaj način u rujnu oproštena je naplata od više od 2,1 milijuna kuna. Uz tri milijuna kuna u kolovozu i gotovo četiri milijuna kuna u srpnju Grad je zakupcima kroz umanjenje fakturiranih usluga u trećem kvartalu pomogao s preko 9 milijuna kuna. 

Od početka korona krize i primjene prvih mjera pomoć od ožujka, odnosno travnja, kroz umanjene fakturiranih iznosa zakupa, Grad Dubrovnik je izravno zakupcima poslovnih prostora u svom vlasništvu pomogao s 9.701.680 kuna, dok pomoć za javne površine iznosi 4.502.441 kuna. Sveukupno se radi o iznosu od 14,2 milijuna kuna.

Podsjetimo, sukladno zaključcima Gradskog vijeća a u okviru mjera za pomoć gospodarstvenicima pogođenim epidemijom COVIDA-19, iznos zakupnine obračunava se prema postotku ostvarenih noćenja na području Grada Dubrovnika sukladno službenim podacima Turističke zajednice Grada Dubrovnika, a na način da su za tekući mjesec 2020. godine mjerodavni podaci usporedbe prethodnog mjeseca u odnosu na taj mjesec 2019. godine.

Od prava na smanjenje zakupnine poslovnih prostora izuzete su trgovine mješovitom prehrambenom robom na užem gradskom i prigradskom području, ljekarne, tele operateri i državna tijela, dok su od plaćanja zakupnine za poslovne prostore u vlasništvu i suvlasništvu Grada za mjesece srpanj, kolovoz i rujan u potpunosti oslobođene sve udruge, društvene organizacije i političke stranke.

Komentiraj

Unesite svoj komentar!
Ovdje unesite svoje ime

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.

Danas objavljeno

Dubrovnktv.net

Najnoviji komentari

KOMENTAR TJEDNA