27.8 C
Dubrovnik
Srijeda, 24 srpnja, 2024
NaslovnicaVijestiJAVNI NATJEČAJ - Javna ustanova u kulturi "Baština Dubrovačkog primorja" traži ravnatelja/icu

JAVNI NATJEČAJ – Javna ustanova u kulturi “Baština Dubrovačkog primorja” traži ravnatelja/icu

Javna ustanova u kulturi »Baština Dubrovačkog primorja« je raspisala natječaj za čelnu osobu, pa evo za sve zainteresirane kandidate obavijesti i uvjeta koji se trebaju zadovoljiti.

JAVNI NATJEČAJ

za imenovanje ravnatelja/ravnateljice Javne ustanove u kulturi »Baština Dubrovačkog primorja«

Za ravnatelja/ravnateljicu može se na temelju predloženog četverogodišnjeg programa rada imenovati osoba koja udovoljava sljedećim uvjetima:

– završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s tim izjednačen studij;

– najmanje godinu dana iskustva rada u kulturi, znanosti ili drugom odgovarajućem području vezanom uz djelatnost BDP;

– odlikuje se stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima;

– protiv koje se ne vodi kazneni postupak što se dokazuje uvjerenjem pribavljenim od nadležnog suda ili sustava e-Građani koje ne smije biti starije od 15 dana od podnošenja prijave.

Ravnatelja/ravnateljicu imenuje i razrješuje općinski načelnik Općine Dubrovačko primorje.

Ravnatelj/ravnateljica se imenuje na četiri godine i može biti ponovno imenovan.

Izrazi koji se koriste u nastavku teksta, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu za natječaj kandidati su dužni priložiti:

– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik osobne iskaznice, putovnice, vojne iskaznice ili domovnice);

– dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslik diplome);

– dokaz o radu u kulturi, znanosti ili drugom odgovarajućem području vezanom uz djelatnost BDP (elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, potvrde prethodnih poslodavaca o vremenu i vrstama poslova koje je kandidat obavljao ili drugi odgovarajući dokaz);

– uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak pribavljeno od nadležnog suda ili putem sustava e-Građani (ne starije od 15 dana);

– rodni ili vjenčani list za kandidate kojima osobni podaci nisu identični priloženim dokumentima;

– prijedlog četverogodišnjeg programa rada za »Baštinu Dubrovačkog primorja«;

Kandidat koji bude izabran za ravnatelja obvezan je potpisati izjavu o nepostojanju okolnosti iz čl. 39. st. 2. Zakona o ustanovama.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi za natječaj priložiti sve dokaze kojima dokazuje pravo prednosti prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19 i 84/21), uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine, broj 84/21), uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo takvo pravo, izjavu da do sada nisu koristili pravo prednosti pri zapošljavanju po toj osnovi te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o utvrđenom invaliditetu, odnosno drugu javnu ispravu o invaliditetu, na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom.

Svi dokazi o ispunjavanju uvjeta mogu se dostaviti u izvorniku ili neovjerenom presliku, u kojem slučaju BDP može pozvati kandidata na predočenje izvornika isprave.

Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama preporučenom poštom na adresu: Baština Dubrovačkog primorja, Put od Jasenja 8, 20232 Slano, s naznakom: »Za natječaj za imenovanje ravnatelja – ne otvarati« ili osobnom predajom u prostorije Općine Dubrovačko primorje Trg R. Boškovića 1 – Slano, od ponedjeljka do petka od 8 do 11 sati.

Obavijest o rezultatima natječaja bit će objavljena na internetskoj stranici Općine Dubrovačko primorje www.dubrovackoprimorje.hr sukladno članku 10. t. 1. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine 25/13, 85/15, 69/22), u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Prijavom na natječaj smatra se da kandidat daje privolu Javnoj ustanovi Baština Dubrovačkog primorja za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi i priloženoj dokumentaciji, isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka te privolu za objavu obavijesti o rezultatima na internetskoj stranici Općine Dubrovačko primorje.

Javna ustanova u kulturi
»Baština Dubrovačkog primorja«

Komentiraj

Unesite svoj komentar!
Ovdje unesite svoje ime

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.

Danas objavljeno

Dubrovnktv.net

Najnoviji komentari

KOMENTAR TJEDNA