VIJESTI
10.01.2017 u 14:02

RADOVI U UVALI SE NASTAVLJAJU: Ministarstvo "blagoslovilo" dozvole

Ministarstvo graditeljstva i prometnog uređenja nije prihvatilo prijedlog za poništenje ili ukidanje građevinske dozvole za uređenje plaže u uvali Sumratin u Lapadu, koju je podnijela udruga Divlja liga vaterpolo.Sve primjedbe Ministarstvo je odbilo ističući kako su i lokacijska i građevinska dozvola izdane u skladu sa zakonom. U nastavku donosimo nekoliko osnovnih stavki kojima su iz Ministarstva argumentirali svoju odluku.


komentara  1

- Dubrovačko-neretvanska županija, Upravni odjela za izdavanje i provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje izdao je građevinsku dozvolu od 30. studenoga 2016. godine. Isti ured izdao je i lokacijsku i građevinsku dozvolu za uređenje plažno rekreacijskog prostora uvale „Sumratin“. Obje dozvole postale su izvršne i pravomoćne.

U postupku ishođenja osporavane građevinske Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja odlučujući o žalbi trgovačkog društva Magros d.o.o. iz Dubrovnika zastupanog po opunomoćeniku odbilo je žalbu navedenoga društva protiv rješenja nadležnog upravnog odjela od 19. kolovoza 2016. kojim  istima nije priznalo svojstvo stranke u postupku izdavanje predmetne građevinske dozvole. 

Lokacijska dozvola od 13. prosinca 2013. godine izdana je temeljem odredbi GUP-a Grada Dubrovnika kojim je za ovo područje bila je propisana obvezna izrada detaljnog plana uređenja (ne i  obvezni arhitektonsko-urbanistički  natječaj). Kako detaljni plan uređenja  nije donesen u roku od dvije godine od dana donošenja GUP-a slijedom čl.110.toč.2.10 GUP-a Uvala Lapad i Zvonimirovo šetalište bilo je moguće pristupiti ishođenju lokacijske dozvole.

Utvrđeno je da se Dubrovačko-neretvanska županija odlučila na raspisivanje arhitektonsko urbanističkog natječaja zbog iznimne važnosti ovog lokaliteta i nakon rezultata ocjenjivačkog suda  pobijedio je rad prof.dr. Sonje Tadej s Arhitektonskog fakulteta u Zagrebu sa suradnicima. Temeljem ovog rada, poštivajući odredbe GUP-a Grada Dubrovnika po istoj projektantici izrađen je idejni projekt koji je sastavni dio lokacijske dozvole.

Nakon pravomoćnosti lokacijske dozvole zatražena je građevinska dozvola za isti zahvat, a izradu glavnog projekta investitor je povjerio tvrtci Entasis, glavnom projektantu Romanu Duiću sa suradnicima.

Pregledom situacije planiranih građevina koja je sastavni dio glavnog projekta i situacije iz idejnog projekta proizlazi da su iste sukladne, odnosno da je odobreni zahvat građevinskom dozvolom sukladan idejnom projektu iz lokacijske dozvole, odnosno izdanim posebnim uvjetima po javnopravnim tijelima.

U odnosu na postavljeno pitanje hortikulturnog uređenja u glavnom projektu  glavni projektant krajobraznog uređenja Ured ovlaštenog krajobraznog arhitekta Roberta Duića iz Zagreba  poziva se  na elaborat o stanju predmetnog zelenila iz lokacijske dozvole izrađen od tvrtke Schooling d.o.o. iz veljače 2012.godine, uz grafički prilog ažuriranog i revidiranog prikaza inventarizacije i valorizacije zelenila od 2012. godine.

Navodi se da Idejni projekt nije stupnja detaljne razrade te se istim nije detaljno uredilo pitanje zadržavanja i uklanjanja postojeće vegetacije (idejni projekt sadrži samo situaciju holtikulturnog uređenja i to s novoplaniraim kotama terena, a ne postojećim).

Prilikom razrade kroz glavni projekt poradi očuvanja zelenila prilagođen je projekt postojećem stanju zadržavanja postojećih maslina i nivoa terena (razlika je isključivo u dijelu - ukidanje terasiranja predmetne zone, kako bi se očuvalo zelenilo predviđeno idejnim projektom jer isto ne bi bilo moguće bez ukidanja terasiranja zone).

Glavni projekt krajobraznog uređenja zasniva se na analizi krajobraznog aspekta koji je za potrebe natječajnog programa izradila tvrtka Schooling d.o.o. Dubrovnik. Po tim analizama koje su prethodile natječaju 34 stabla bi bilo potrebno ukloniti prije samog procesa projektiranja.

Vezano za navode da na sjevernom dijelu maslenika prema glavom projektu stoji uređenje parkiralište za potrebe plaže, utvrđeno je da je isto uvjetovano posebnim uvjetima nadležnog upravnog tijela za promet uz napomenu da je navedeno parkiralište postojeće jer je za isto ishođena pravomoćna građevinska dozvola koju ishodio raniji koncesionar tvrtka Magros d.o.o. Dubrovnik.

U odnosu na navod iz prijave da je idejnim projektom predviđeno uklanjanje plažnog zida visine cca 1 m, a da da isto nije predviđeno glavnim projektom navodimo da isto nema uporišta u dokumentaciji koja priliježe kako lokacijskoj tako niti građevinskoj dozvoli.

 Zid je dug cca 112 m pa bi njegovo uklanjanje bilo protivno lokacijskoj dozvoli i zahtijevalo bi navedenu potrebu procjene utjecaja na okoliš.

Vezano za navod sadržan u očitovanju Društva arhitekata Dubrovnik da je prema etičkom kodeksu postojala obveza traženja suglasnosti za svaku promjenu projekta od projektanta idejnog projekta, odnosno da postoji obveza da ga se obavijesti o svakoj promjeni u tijeku gradnje navodimo da je raniji Zakonom o prostornom uređenju i gradnji odredbom članka 192. st. 3. propisivao obvezu u navedenom pravcu, te da Zakon o gradnji više navedenu obvezu ne propisuje, odnosno više nije propisana  obveza službene osobe da o istome vodi računa prilikom izdavanja građevinske dozvole.

Isto ne isključuje pravo projektanta idejnog projekta da  zatraži zaštitu svojih prava pri nadležnim tijelima u Hrvatskoj komori arhitekata,  ako smatra da su nekim postupanjem povrijeđene odredbe Kodeksa.

Slijedom navedenoga Ministarstvo ne prihvaća prijedlog za poništenje ili ukidanje građevinske dozvole Dubrovačko-neretvanske županije... budući da nisu utvrđene očite povrede materijalnog propisa što je uvjet za poništenje građevinske dozvole, niti je priložen pristanak protivne stranke što bi bilo uvjet za ukidanje predmetnog rješenja. Posebice navodimo da  nisu ispunjeni niti uvjeti određeni pravorijekom Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III B/1373/09 za poništenje ili ukidanje pravomoćnog akta za građenje kojim je stranka stekla neko pravo vezano za legitimna očekivanja stranaka", stoji, među ostalim u odgovoru ministarstva na zahtjev udruge Divlja liga vaterpolo. 


dubrovniknet team/K.F.

KOMENTARI / Komentiraj
   
   

tufina 11.01.17 u 08:41
Očekivano!

Filtriraj:                     
Sortiraj:         
INFOCENTAR  DUBROVNIKTV  DUCLUBBING   DUGASTRO  DUPROMO  DUBROVNIKTODAY


Iz teme

DubrovnikTV.net
Mali oglasi

PREDAJTE OGLAS   SVI OGLASI

Komentari


Kolumne 

dubrovniktv.net


infocentar


durote


facebook  twitter  YouTube  YouTube
  
       

/ Registracija